ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

«Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Image Description

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)

Yλοποιεί το Υποέργο 3 με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ, καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων του έργου είναι

SVG

Εντοπισμός των αναγκών

Ο εντοπισμός των αναγκών της ομάδας στόχου.

SVG

Υποστήριξη

Η υποστήριξη των αδυνάτων (ακαδημαϊκά) φοιτητών/φοιτητριών μέσω μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, ώστε να καλύπτονται τα μαθησιακά τους κενά και να περιορίζεται η αποτυχία στις εξετάσεις.

SVG

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη

Η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη της ομάδας στόχου, ώστε να εξαλειφθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών και να διευκολύνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες στην απρόσκοπτη και συνειδητοποιημένη φοίτησή τους. Ενδεικτικά θέματα συμβουλευτικής αποτελούν: διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, λήψη αποφάσεων, εκπαιδευτικός επαναπροσανατολισμός, αυτοεκτίμηση, διαχείριση άγχους, μείωση αναβλητικότητας, σε ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες.


SVG

Προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό

Η ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, από το οποίο θα ωφεληθούν, όχι μόνο οι φοιτητές/φοιτήτριες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των ετών που υλοποιείται η πράξη, αλλά και οι μελλοντικοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες.

A.

Για την ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και την ενίσχυση της προσβασιμότητας του ενημερωτικού υλικού στην ομάδα στόχου θα υλοποιηθούν δράσεις προβολής.

B.

Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας του έργου και επίτευξης των στόχων που περιγράφηκαν παραπάνω, αποτελεί η συνεργασία με τις Γραμματείες των Τμημάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Image Description

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σημειώσεις ανά τμήμα για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς